ผลงานการบรรยายของผม

"ผมต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความกรุณาไว้วางใจให้ผมเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยบางองค์กรให้ความกรุณาเชิญผมเป็นวิทยากรจำนวนหลายหลักสูตร หลายรุ่น ทำให้ผมมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้การทำงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตัวผมเอง"

ด้วยความขอบพระคุณครับ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจระดับประเทศ

 • UNESCO THAILAND
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
 • ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(วตท.)
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กระทรวงการคลัง
 • สำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
 • ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง
 • กองตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ กรมประมง
 • กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
 • สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • ศาลอาญา
 • ศาลอุทธรณ์
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • สถาบันคชบาลแห่งชาติ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจระดับภูมิภาคและจังหวัด

 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาภาคเหนือ(เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
 • สำนักงานสรรพสามิตเขต 4 จังหวัดอุดรธานี
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
 • สำนักงานยาสูบจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานยาสูบจังหวัดสุโขทัย
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
 • ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานสรรพากร ภาค 10 จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานสรรพากร ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานงานแรงงานจังหวัดพะเยา
 • สำนักงานงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 • สำนักงานงานแรงงานจังหวัดน่าน
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
 • ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน

หน่วยงานสาธารณสุข

 • สมัชชาสุขภาพล้านนา
 • สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • งานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • งานแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 • งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 • งานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
 • โรงพยาบาลหริภุญไชย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
 • โรงพยาบาลรัตนเวช จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • เครือข่ายสุขใจ...ไม่คิดสั้น
 • คณะทันตบุคลากรจังหวัดเชียงราย

องค์กรพัฒนาเอกชน

 • สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ
 • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรจังหวัดพะเยา
 • มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ
 • มูลนิธิโคมลอยเพื่อการพัฒนา
 • มูลนิธิศุภนิมิตร
 • องค์การแพลน ประเทศไทย
 • สมาคมวายเอ็ม ซี เอ เชียงราย
 • เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเชียงราย
 • โครงการศึกษาอบรมหนุ่มสาวก้าวสวย บ้านไชยนารายณ์ จังหวัดเชียงราย
 • โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย
 • เยาวชนบ้านโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ภาคเอกชน

 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสินสาขาเชียงราย    
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คิวทีซีมี จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท คิมจู ฟู้ดส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร            
 • บริษัท หลานสิน จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • คลีนิคเวชกรรม วาโย ขอนแก่น
 • บริษัท หลานสิน จำกัด
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดอุดรธานี
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดสกลนคร
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดนครราชสีมา
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดระนอง
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดชลบุรี
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดระยอง
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดเชียงราย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดเชียงใหม่
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดสงขลา
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดอยุธยา
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาจังหวัดกาญจนบุรี
 • บริษัท ไทรอัมส์ มอเตอร์ไซด์เคิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไพโอเนียร์ ไอบรีด จำกัด
 • บริษัท ทีที่เค โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท ทีทีเค เอเซีย ทรานส์ปอร์ตเทชั่น จำกัด จังหวัดชลบุรี
 • บริษัท แป้งมันบ้านโป่ง จำกัด จังหวัดราชบุรี
 • บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างพินิจ จังหวัดลำปาง
 • บริษัท ลำปางนิยมพานิช จำกัด จังหวัดลำปาง
 • บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปาง
 • บริษัท นิ่มซี่เส็ง จำกัด
 • บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท เชียงรายทวียนต์ จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท สินธานีพรอพเพอร์ตี้ จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท เชียงรายกรีนวิง จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท แองเจิลเวย์ (นิสสัน) จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท ธนพิริยะ จำกัด จังหวัดเชียงราย (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท ฉวี เฉวียน ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท ฐิติพัฑฒ์การบัญชี จำกัด
 • บริษัท อีซูซุ โค้วยู่ฮะ จำกัด จังหวัดลำปาง
 • ห้างสรรพสินค้าเสรี จังหวัดลำปาง
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก
 • บริษัท เชียงใหม่โฟสเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
 • บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน
 • บริษัท นามิกิ จำกัด จังหวัดลำพูน
 • บริษัท ลำพูนพริซิชั่น จำกัด จังหวัดลำพูน
 • บริษัท เอส เอ็ม วี จำกัด จังหวัดลำพูน
 • บริษัท แสตนดาร์ด ยูนิต ซัพพลาย จำกัด จังหวัดลำพูน
 • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง
 • แมคโคร สาขาเชียงราย
 • แมคโคร สาขาแม่สาย
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่หางดง2
 • บริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต จำกัด (ทัพสามกษัตริย์)
 • บริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต จำกัด (ทองล้านนา)
 • บริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต จำกัด (ระยอง)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ซีพี อลิอันซ์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด จังหวัดสระแก้ว
 • บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด
 • บริษัท ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • Central Chiangrai
 • Robinson Chiangrai
 • บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท ฟอร์ด อเมริกันมอเตอร์ส จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท นอร์ทเทิร์นฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • บริษัท Neulin Company จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • บริษัท ธนบดี จำกัด จังหวัดลำปาง
 • บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปาง
 • โรงแรมเดอะเลเจ้นท์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย
 • โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
 • โรงแรมปิยะพรเพลส แม่สาย เชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
 • โรงแรมลักษณวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • โรงแรมเอสตาร์ ภูแลรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ร้านแหนมนันทวันก๋องคำ จังหวัดเชียงราย
 • ร้านอาหารภูภิรมย์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
 • เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • กองนโยบายและแผน เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
 • กองการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
 • กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
 • เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
 • เทศบาลตำบลล้อมแรด จังหวัดลำปาง
 • เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง
 • เทศบาลตำบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลดอยลาน จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เชียงราย
 • เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม จังหวัดกาญจนบุรี
 • เทศบาลตำบลสบบง จังหวัดพะเยา   
 • เทศบาลตำบลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย จังหวัดลำปาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จังหวัดเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จังหวัดลำพูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จังหวัดลำพูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จังหวัดพะเยา

หน่วยงานทางการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • กองงานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง
 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลำปาง
 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตะวันออก
 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเชียงใหม่
 • Talent team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ศูนย์ทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • วิทยาลัยสื่อและศิลปะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สำนักบริหารและพัฒนางานวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
 • สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ส่วนการเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ส่วนจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สำนักงานให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สมาคมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยบริการ จังหวัดลำปาง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง เขต 3
 • นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นักศึกษา กษบป. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • นักศึกษา กษบป. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • นักศึกษา กศบป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
 • คณะครูสถานศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา
 • วิทยาลัยซีเทคเทคโนโลยี จังหวัดพะเยา
 • โรงเรียนเทศบาล 4 เชียงราย
 • โรงเรียนเทศบาล 5 เชียงราย
 • โรงเรียนบ้านสันโค้งจรูญราษฎร์
 • โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
 • โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
 • โรงเรียนบ้านสันโค้ง (จรูญราษฎร์)
 • โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
 • โรงเรียนนครวิทยาคม
 • โรงเรียนสันติวิทยา
 • โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
 • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 • โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
 • โรงเรียนแม่จันวิทยา
 • โรงเรียนไทยคีรีอุปถัมภ์

  ข้อมูล ณ มกราคม 2559