แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาคมอาเซียน เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 692
พัฒนาองค์กร เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 802
การทำงานเป็นทีม เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 722
กลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 805
องค์การแห่งการเรียนรู้ เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 709
สร้างเสริมสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 699
ศิลปะการพูดเพื่อพัฒนางานขาย เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 667
วิทยการเพื่อวิทยากร เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 712
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 792
พัฒนาทักษะผู้นำ เขียนโดย สุดปฐพี เวียงสี 744

Page 1 of 5

คลิปตัวอย่างการสอน