"ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้เป็นวิทยากรให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผมจะให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลการเป็นวิทยากรของผมเสมอ เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อติชมกลับมาปรับปรุงการทำงานของตัวผมเองเสมอ และการประเมินผลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมย่อมเป็นเครื่องประกันคุณภาพการเป็นวิทยากรให้แก่ผม เป็นกำลังใจให้ผมอบรมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่หน่วยงาน"

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้ผมเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรของคุณเสมอมา
อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี (อาจารย์เอ๋)
Edutainer คนแรกของประเทศไทย