มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Written by 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เชิญผมเป็นวิทยากรบรรยายให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร คณะอาจารย์และคณะบุคลากรเข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

Read 3090 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"