จะเปลี่ยน SMEs สู่ Start Up Thailand 4.0 ได้อย่างไร

Written by 

 

          จากประสบการณ์เป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ทั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย.หรือธนาคารกสิกรไทย ผมพบว่า ในประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการผลิต การค้าและการบริการอยู่ทั้งสิ้นมากกว่า 2.5 ล้านกิจการ สร้างการจ้างงานให้ประชาชนชาวไทยไม่น้อยกว่าสิบล้านคน มีการเติบโตทุกปี และมีส่วนสำคัญต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ นอกจากนี้ กิจการ SMES ยังเป็นกิจการรากฐานสำคัญในการพัฒนาให้เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการ SMEs จึงเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับโครงสร้างธุรกิจของประเทศและเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านธุรกิจพร้อมกันไปอีกด้วย

           ข้อจำกัดของ SMEs คือ กิจการมีขนาดเล็ก และมีทรัพยากรจำกัดทั้งทางด้านการเงินและบุคลากร ทำให้ไม่สามารถทนทานกับความผิดพลาดในการเชิงการบริหาร ไม่มีโอกาสในการเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เหมือนกิจการขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดทางด้านแหล่งทุน ดังนั้น ธุรกิจ SMEs จึงมีความต้องการความแม่นยำสูงในการตัดสินใจและความสามารถในเชิงการบริหารมากเป็นพิเศษ ประกอบกับองค์ความรู้ของธุรกิจ SMEs มีอยู่กระจัดกระจาย และมิได้มีการถ่ายทอดหรือรวบรวมไว้ในรูปแบบวิชาการ ความรู้มักจะถูกถ่ายทอดเป็นรุ่น โดยขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ องค์ความรู้และเอกสารทางวิชาการในด้านการบริหารกิจการ SMEs ที่ประยุกต์วิชาการทางด้านการบริหารสมัยใหม่ หรือที่มีอยู่ก็จะเป็นไปในเชิงวิชาการโดยขาดประสบการณ์จากภาคปฏิบัติจริง


          อีกทั้ง การประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากยุคศตวรรษที่ 20 เป็นอย่างมาก เนื่องจากการประกอบธุรกิจธุรกิจยุคใหม่ต้องเปลี่ยนแนวความคิดจากการแข่งขันมาเป็นความร่วมมือ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างอำนาจการแข่งขัน และก้าวข้ามสู่การเป็น Start Up ตามนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการก้าวข้ามจาก SMEs สู่ Start UP Thailand 4.0 มีปัจจัยความสำเร็จ 4 ประการ คือ 

ปัจจัยที่ 1 รวมกลุ่มธุรกิจบนโลก Internet โลกแห่งการแบ่งปัน

ธุรกิจ SMEs ต้องสร้างโอกาสจากระบบอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตเป็นภูมิปัญญาของมหาชน ไม่ใช่ภูมิปัญญาของใครคนใดคนหนึ่ง เราต้องสร้าง Platform ขนาดใหญ่ให้ทุกคนในสังคมนำความสามารถมาระดมสมองร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ดังแนวคิดที่เคยเกิดขึ้นในซิลิกอนวัลเลย์ เมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมา ที่ให้ทุกคนนำศักยภาพมาแลกเปลี่ยนกัน สร้างโอกาสทางการค้าร่วมกัน ช่วยกันทำแล้วแบ่งปันกันใช้ แบบเดียวกับโครงการประชารัฐที่สร้างความเติบโตและก้าวไปด้วยกันหรือรูปแบบธุรกิจ SE (Social Enterprise) ที่กำลังมาแรงอยู่ ณ ปัจจุบันนี้

 

ปัจจัยที่ 2 ก้าวสู่ Prosumer

ธุรกิจ SMEs ต้องผลิตสินค้าตอบโจทย์ลูกค้า การผลิตสินค้าไม่สามารถคิดเองทำเองเหมือนในอดีต แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้บริโภคมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ฟังเสียงของผู้บริโภคให้มากขึ้น (Voice of customer) สมัยก่อนผู้บริโภค (Consumer) อยู่ด้านหนึ่ง ผู้ผลิต (Producer) อยู่ด้านหนึ่ง แต่วันนี้ต้องเป็นProsumer คือ เป็นผู้ผลิต (Producer) และผู้บริโภค (Consumer) ในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่าง ธุรกิจรับจองโรงแรมต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่ใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต (Producer) กับผู้บริโภค (Consumer) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ปัจจัยที่ 3 เปิดใจให้สิ่งใหม่

ธุรกิจ SMEs ต้องยุคใหม่ต้องเปิดใจกว้าง ผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้อง เปิด (Open) หมายถึงเปิดใจให้กว้าง ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ต้องมีเครือข่าย คือ การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอื่นๆ นำทักษะต่างๆมาร่วมกัน (Collaboration) ทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ช่วยกันรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Creativity) ในรูปแบบ Co-creation

 

ปัจจัยที่ 4 การแบ่งปัน

ธุรกิจ SMEs พร้อมที่จะเกื้อกูลและแบ่งปันความสำเร็จร่วมกัน เช่น ผู้ประกอบการรายใหญ่สร้างพื้นที่การตลาดและการขายหรือแพล็ตฟอร์มออนไลน์ (Platform online) ขึ้นมาแล้วให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นำสินค้ามาขาย มาทำธุรกิจที่ตอบสนองกันและกัน (Business matching) ซึ่งจะสร้างความสำเร็จมากกว่าต่างคนต่างทำ

 

          วันนี้ โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากทำลายล้างมาสู่การสร้างสรรค์ จากตัวใครตัวมันมาสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เราต้องการให้ลูกค้าตอบสนองต่อสินค้าและบริการของเรา แล้วธุรกิจของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการแข่งขันทางธุรกิจแล้วหรือยัง

Read 54340 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 10:22
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"