หลักสูตรอบรมประเทศไทย 4.0

Written by 


ชื่อหลักสูตร พัฒนาตน พัฒนาองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะยาวถึง 20 ปี โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ด้วยกลไกขับเคลื่อนจากการศักยภาพภายในประเทศและโอกาสจากปัจจัยภายนอกประเทศ

 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ถือเป็นการเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ สู่การลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก

หากยังคงยึดความคิดเดิม ๆ ปัญหาของการหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เราในฐานะต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศพร้อมแล้วหรือยังต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรภาครัฐและเอกชนจะได้เรียนรู้การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และพัฒนาบุคลากรให้ขับเคลื่อนองค์กร หน่วยงานไปสู่เป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและรับทราบที่มา แนวทางการขับเคลื่อนของประเทศไทย 4.0

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นคนไทย 4.0

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

 

รายละเอียดหลักสูตร

1. ประเทศไทย 4.0 มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

 • ประเทศไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร
 • พัฒนาการประเทศไทยแลนด์ 4.0
 • ไทยแลนด์ 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 • 3 สู่ประเทศไทย 4.0
 • 4 องค์ประกอบสำคัญของประเทศไทย 4.0
 • 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

2.  หลักการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นคนไทย 4.0

 • ความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ทำน้อยได้มาก ทำมากได้น้อย
 • ทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
 • 5 จิตแห่งศตวรรษที่ 21
 • 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง
 • พุทธวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนา


วิธีการอบรม
          วิธีการอบรมตามหลัก Competency Based Learning หรือการเรียนรู้ตามสมรรถนะของแต่ละบุคคล โดยมีกลวิธีการฝึกอบรมแบบ Edutainment = Education + Entertainment หรือการเรียนรู้ควบคู่ความสุข สนุกสนาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบจดจำ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเทคนิคการฝึกอบรม ดังนี้

 

-          Edutainment :ใช้กระบวนการเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยละลายความคิด ความเชื่อทัศนคติผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเด็ก

-          Participative Technique :ใช้การบรรยายแบบมีส่วนร่วมโดยจะกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและระดมสมองพร้อมทั้งถาม-ตอบ ปัญหาได้ตลอดการอบรม

-          Case Study : บรรยายประกอบกรณีศึกษาและวิธีการแก้ปัญหา แบบฝึกหัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความเข้าใจ VDO & Case Study : ใช้เรื่องราวจากวีดีโอประกอบการอบรมเพื่อการวิเคราะห์

-          Games : ใช้กิจกรรมหรือเกม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ละลายพฤติกรรมเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งผู้เข้าอบรมจะเรียนจากตนเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกสอนโดยวิทยากรจะสรุปความรู้ที่ได้รับด้วย

-          Positive Attitude : กิจกรรมการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะต้องเริ่มจากทัศนคติของตัวเองวิธีการนี้จะทำให้แต่ละคนต้องค้นหาตัวเองปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวกเพื่อจะมององค์กร เพื่อนร่วมงานลูกน้องอย่างเข้าใจและพร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน

-          Win Win Concept : เน้นการระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหาแบบได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย (แบ่งเป็นกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกัน)

-          Workshop: แบ่งกลุ่มกันทำแบบเป็นรูปธรรม (เน้นการทำ workshop 70%)

-          Performance Presentation : นำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Read 63151 times Last modified on วันพุธ, 18 มกราคม 2560 08:44
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"