กรมพัฒนาที่ดิน

Written by 

กรมพัฒนาที่ดินจัดอบรมบุคลากรในสังกัด หลักสูตร กระบวนการทำงานราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 รุ่น คือ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช ชลบุรีและลำปาง โดยเชิญอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี Edutainer คนแรกของประเทศไทยเป็นวิทยากร

Read 19918 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"