โรงพยาบาลสตูล

Written by 

โรงพยาบาลสตูลเชิญผมเป็นวิทยากรกระบวนการนำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารจัดการและการให้บริการของโรงพยาบาลสตูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผมไม่ใช่แค่นำการบรรยายยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นวิทยากรกระบวนการนำบุคลากรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน

Read 40872 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"