นันทนการ มศว

Written by 

ภาควิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเชิญผมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี หัวข้อ ผู้นำนันทนาการ ซึ่งผมได้สะท้อนความหมายของคำว่านันทนาการที่สาามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างเงินได้ ตลอดจนจุดควรพัฒนาของผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชานี้ เมื่ออกสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการแรงงานแบบประเทสไทย 4.0

Read 56442 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"