ประวัติวิทยากร

 • อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี

การศึกษา

 • Communication Studies University of Cologne,Germany
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 • เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ริเวอร์ไซด์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท สยาม อินเตอร์ สวีท จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขต บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ฉัตรชัย ฟู้ดส์ จำกัด
 • ผู้จัดการสถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบัน          

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟังคิดทำ จำกัด
 • นักวิชาการอิสระ
 • อาจารย์พิเศษ
 • นักเขียน


ประสบการณ์ทางสังคม

 • 24 นักพูดดีเด่นจากรายการโต้คารมมัธยมศึกษา รุ่นที่ 4 บริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำกัด ช่อง 3
 • ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2542 โครงการสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ (United Nation Environment Project)
 • คณะกรรมการโครงการทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี พุทธศักราช 2551 จังหวัดเชียงราย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา คณะทำงานยกร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย ประจำปี พุทธศักราช 2552
 • คณะทำงานพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2553
 • ผู้ก่อตั้งเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก
 • สมาชิก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สมาชิก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สโมสรฝึกการพูดเชียงราย ปีบริหาร 2552-2553
 • สมาชิกโรตารีเชียงรายเหนือ

ประสบการณ์เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา

 • วิทยากรประจำหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • วิทยากรรับเชิญ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กระทรวงการคลัง
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
 • วิทยากรรับเชิญ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • วิทยากรรับเชิญ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรรับเชิญ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
 • วิทยากรรับเชิญ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • วิทยากรรับเชิญ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
 • วิทยากรศิลปะการพูดแบบToastmaster สโมสรฝึกการพูดนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • วิทยากรศิลปะการพูดแบบToastmaster สโมสรฝึกการเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • วิทยากรกระบวนการ (คุณอำนวย) เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ประสบการณ์การที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษา/วิทยากร กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
 • ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานร่างแผนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็นสุขภาพจิต
 • ที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรจังหวัดพะเยา
 • ที่ปรึกษาด้านวิทยากร สโมสรฝึกการพูดเชียงราย
 • ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์และการตลาด ภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาการจัดการความรู้บริษัทเอกชนต่างๆ
 • ที่ปรึกษากลุ่มเกลียวเชือก
 • ที่ปรึกษา Sangeeth Travel Agency, Kandy, Sri Lanka
 • ที่ปรึกษา Sandbeach Tourist Guesthouse, Negombo, Sri Lanka

ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์

 • บรรณาธิการวารสารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นักเขียนบทความความรู้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ